No2752新人嫩模Monika九月黑色三点式内衣秀凹凸身材极致诱惑写真70PMonika九月秀人网

No2752新人嫩模Monika九月黑色三点式内衣秀凹凸身材极致诱惑写真70PMonika九月秀人网

无阳则阴独,复加烧针,因胸烦,面色青黄肤者,难治。一则肝火抑郁,一则阴精耗亡,皆前阴所关。

 以水二升,煎减半,顿服。 盖以数为热,虚为劳耳。

水一盏,姜三片,灯心十茎,煎七分,食前温服。妇人服之,容颜悦泽,暖子宫,去一切病。

惟其无汗,邪不松解,故如有物在皮中,而腰为之弛痛也。 按骨空论曰∶任脉为病,男子内结七疝,女子带下瘕聚。

蟹毒紫苏煮汁饮之。如灼过,以刀剜去焦迹,再洗净。

 秋、冬加浓朴半两,通前共一两。 遍身肿,不烦渴,大便自调,或溏泄,小便虽少而不赤涩,此属阴水,宜实脾饮。

Leave a Reply