No888玄子酒店白衬衣超短裙写真13P玄子秀人网

No888玄子酒店白衬衣超短裙写真13P玄子秀人网

脾胃温和,两称其职。宝鉴导滞通经汤治脾湿有余,及气不宣通,面目手足浮肿。

 数脉不时见,当生恶疮。不惟不实,而与腹中相应之关脉,亦且芤虚矣。

 病在膈上者,吐脓血。每服二十丸,空心清米汤送下。

病源论皆谓肾虚膀胱热之所成也。去上沫,内药煮取三升。

内迫则血溢下崩,随溲而出。平日沉默,发反多言。

 外合皮毛,为最表。浮而大者,元气之振作,与病形相宜,故云可治。

Leave a Reply